32512

Three Tines Hand Operated AeratorDụng cụ thông khí 3 chân

Code: 32512
Material: Steel
Size tine: 1cm x 1,2cmMã: 32512
Chất liệu: Thép
Kích thước chân: 1cm x 1,2cm