mag

Indigrow Magnum Monsoon Penetrant Wetter
Chất Giữ Ẩm Indigrow Magnum Monsoon

MAGNUM MONSOON OVERVIEW

Magnum Monsoon is an economic turf penetrant wetting agent ideally suited for opening the soil profile and maximising water penetration and dispersing excessive water away from the surface. Magnum Monsoon can reduce excessive surface water, leading to better rooting and more efficient utilisation of irrigation or rainfall. Where excessive salts are a problem, Magnum Monsoon can be used as part of flushing program.

Key features

  • Reduces excessive surface water, to create playing surfaces which can be used all year round
  • Assists in reducing excessive salts in the soil profile
  • Allows more efficient utilisation of irrigation or rainfall
  • Improves the soils ability to store nitrogen and carbon
  • Relieves plant stress symptons

Application and Use

Apply at 5 – 10 liters per hectare in 300-600 liters of water. Applications can be made at any time of the year but best effects will be obtained by adopting a programmed approach starting in the spring with applications made at 4 weekly intervals. During the winter where Magnum Monsoon is used for water dispersal the interval should be increase to every 8 weeks

TỔNG QUAN MAGNUM MONSOON

Magnum Monsoon là chất giữ ẩm lý tưởng để tạo các khe hở trong đất, tối đa hóa việc thấm nước và phân tán nước thừa khỏi về mặt cỏ. Magnum Monsoon có thể giảm thiểu lượng nước thừa bề mặt, giúp cỏ phả triển rễ tốt hơn và tận dụng tốt nước tưới tiêu và nước mưa. Đối với các trường hợp thừa muối, Magnum Monsoon cũng có thể được sử dụng trong chương trình xả muối thừa.

Các tính năng chính

  • Giảm lượng nước thừa trên bề mặt, để tạo bề cỏ có thể sử dụng quanh năm
  • Hỗ trợ giảm lượng muối dư trong đất
  • Cho phép sử dụng hiệu quả lượng nước tưới hoặc lượng mưa
  • Cải thiện khả năng dự trữ nitơ và cacbon của đất
  • Làm giảm các triệu chứng stress của thực vật

Tỉ lệ pha trộn và cách dùng

Phun 5-10 lít trên một héc-ta với 300-600 lít nước. Có thể phun vào bất kỳ thời điểm nào trong năm, tuy nhiên hiệu quả nhất là phun theo chương trình bắt đầu vào mùa xuân, với khoảng thời gian giữa mỗi lần phun là 4 tuần. Vào mùa đông khi Magnum Monsoon được sử dụng trong chương trình xả muối thì khoảng thời gian giữa mỗi lần phun được nâng lên thành 8 tuần