HM-19H4-OP

Hover Mower 5.5 HP HM 19H4-OP Hover Mower 5.5 HP HM 19H4-OP

Engine: Honda 5.5HP GCV 160A-N7Al, 4 strokes
Able to work on 45 degree slope.

Download MSDSĐộng cơ: Honda 5.5HP GCV 160A-N7Al, 4 kỳ
Khả năng hoạt động liên tục trên các sườn dốc nghiêng 45 độ.

Download MSDS