Perk 4 – 0 – 14 + 10% Fe

Perk 4 – 0 – 14 + 10% FePerk 4 – 0 – 14 + 10% Fe

Perk 4-0-14 will not over stimulate growth. The 10% slow release iron provides long term colour without excessive growth. The methylene urea provides extra longevity and gives the product a low salt index. The combination of manganese, iron and potassium make this an ideal autumn and winter turf hardening formulation.

Download Perk 4 – 0 – 14 + 10% Fe MSDS

  • High potassium formulation with added manganese
  • Humate based homogenous fertilizer
  • 10% phased release iron provides up to 12 week of green up
  • Ideal for sand based constructions

Approximate Longevity: 6-12 weeks
SGN: 100
Cutting Height: >2mm
Nitrogen Source: 50% ammonium, 50% urea
Trace Elements: 10% slow release iron, 1%Mn
Guaranteed Analysis: 4-0-14
Pack size:20kg
Coverage 500 -1,000 m2
Application Rate: 20-40 g/m2

Perk 4-0-14 + 10% Fe:
Perk 4-0-14 không kích thích tăng trưởng nhanh. 10% sắt nhả chậm giúp màu sắc kéo dài mà không làm phát triển quá mức. Urê methylene kéo dài hiệu lực và tạo chỉ số muối thấp. Sự kết hợp của mangan, sắt và kali là một công thức lý tưởng dành cho mùa thu và mùa đông.

Download Perk 4 – 0 – 14 + 10% Fe MSDS

  • Hàm lượng kali cao có bổ sung mangan
  • Phân hỗn hợp gốc humate
  • 10% sắt nhả chậm giữ màu xanh trong 12 tuần
  • Sản phẩm lý tưởng dùng trên nền cát

Hiệu lực ước tính: 6-12 tuần
Cỡ hạt: 100
Chiều cao cắt:> 2mm
Nitơ nguồn: 50% amôn, 50% urê
Vi lượng: 10% phát hành chậm sắt, 1% Mn
Chỉ tiêu cam kết: 4-0-14
Quy cách đóng bao: 20kg
Diện tích dùng: 500 -1.000 m2
Lượng dùng: 20-40g/m2