Rubber-tees-holders

Tee HoldersĐế cắm tee

Material: rubberChất liệu: Cao su

Rubber-tees-holders

Tee HoldersĐế cắm tee

Material: rubberChất liệu: Cao su

Solid Flags2

Solid FlagsLá cờ sân gôn

Material: NylonChất liệu: Nylon

2442_L-295x288 copy

Checkered FlagsLá cờ sọc

Material: NylonChất liệu: Nylon

16-5-16

Vitalize 16-5-16 + 2% MgOVitalize 16-5-16 + 2% MgO

Vitalize 16-5-16 has been developed to have a NPK analysis that provides an acidifying

response. Vitalize 16-5-16 has added magnesium to improve plant stress relief during the

main growing season. The technological formulation also provides quick green up as well as

slow release technology for added longevity.

Download Vitalize 16-5-16 MSDS

Vitalize 16-5-16 được xây dựng để có đặc điểm chống chua. Vitalize 16-5-16 được bổ sung magiê nhằm cải thiện khả năng chịu đựng trong mùa hè. Công thức mang tính công nghệ cao giúp nhanh xanh và thời gian kéo dài.

Download Vitalize 16-5-16 MSDS

Fusion Granular

Fusion GranularFusion Granular

Fusion Granular is a mix of iron, magnesium, zinc, copper and boron. All of the nutrients

are complexed with natural carbohydrate and sugars, ensuring that the micronutrients are

in their most easily assimilated form. Fusion Granular has been designed to provide

minimal initial water solubility, with more nutrients being released during the 12 week period.Download Fusion Granular MSDS

Phân bón Fusion Granular là sợ kết hợp giữa sắt, magiê, kẽm, đồng và boron. Tất cả các dinh dưỡng được tổ hợp với cacbonhydrate tự nhiên và đường, để đảm bảo các vi chất ở dạng dễ hấp thụ nhất. Fusion Granular được thiết kế để được hòa tan trong một lượng nước thấp nhất, với nhiều chất dinh dưỡng được phân giải chậm trong 12 tuần

Download Fusion Granular MSDS

Gypsumate

GypsumateGypsumate

CaO ≥ 29% SO3 ≥ 42%Thành phần: CaO ≥ 29% SO3 ≥ 42%

Dolomate

DolomateDolomate

CaO ≥ 28% MgO ≥ 17%CaO ≥ 28% MgO ≥ 17%

khaydungbong1

Ball TrayKhay đựng bóng

Material: rubberChất liệu: Cao su

ke treo tui

Economy Bag RackGiá đỡ túi gậy

Material: steelChất liệu: Thép