indigrow 1

Vitalize 16-5-16 + 2% MgO
Vitalize 16-5-16 + 2% MgO

Vitalize 16-5-16 has been developed to have a NPK analysis that provides an acidifying

response. Vitalize 16-5-16 has added magnesium to improve plant stress relief during the

main growing season. The technological formulation also provides quick green up as well as

slow release technology for added longevity.

Download Vitalize 16-5-16 MSDS

Vitalize 16-5-16 được xây dựng để có đặc điểm chống chua. Vitalize 16-5-16 được bổ sung magiê nhằm cải thiện khả năng chịu đựng trong mùa hè. Công thức mang tính công nghệ cao giúp nhanh xanh và thời gian kéo dài.

Download Vitalize 16-5-16 MSDS

Untitled-1

Fusion Granular
Fusion Granular

Fusion Granular is a mix of iron, magnesium, zinc, copper and boron. All of the nutrients

are complexed with natural carbohydrate and sugars, ensuring that the micronutrients are

in their most easily assimilated form. Fusion Granular has been designed to provide

minimal initial water solubility, with more nutrients being released during the 12 week period.Download Fusion Granular MSDS

Phân bón Fusion Granular là sợ kết hợp giữa sắt, magiê, kẽm, đồng và boron. Tất cả các dinh dưỡng được tổ hợp với cacbonhydrate tự nhiên và đường, để đảm bảo các vi chất ở dạng dễ hấp thụ nhất. Fusion Granular được thiết kế để được hòa tan trong một lượng nước thấp nhất, với nhiều chất dinh dưỡng được phân giải chậm trong 12 tuần

Download Fusion Granular MSDS

Gypsumate

GypsumateGypsumate

CaO ≥ 29% SO3 ≥ 42%Thành phần: CaO ≥ 29% SO3 ≥ 42%

Dolomate

DolomateDolomate

CaO ≥ 28% MgO ≥ 17%CaO ≥ 28% MgO ≥ 17%

khaydungbong1

Ball TrayKhay đựng bóng

Material: rubberChất liệu: Cao su

ke treo tui

Economy Bag RackGiá đỡ túi gậy

Material: steelChất liệu: Thép

phanbonTQ

MU (18.3.18) (Fertilizers for Grass Green) Mu slow release N≥65%MU (18.3.18) (Phân bón dùng cho cỏ Green) Mu nhả chậm N≥65%

TOTA Compound slow release fertilizer-A production of modern teachnology of USA is manufactured by Technology & Oriental Turf Associate has advanced effectiveness throughout periodical applications. “Whenever – Whatever the turf needs”TOTA Phân bón nhả chậm tổng hợp – được sản xuất trên công nghệ hiện đại của Mỹ bởi nhà máy Technology & Oriental Turf .

SRF 19-0-19

SRF 19 – 0 – 19SRF 19 – 0 – 19

SRF 19-0-19 is a phosphorous free, homogenous fertilizer. The added methylene urea provides a slow and gradual nutrient release, whilst minimizing the risk of nitrate leaching and runoff. The SRF 19-0-19 provides equal amounts of nitrogen and potassium to help toughen the plant against stresses. Download SRF 19-0-19 MSDS

SRF 19-0-19 là loại phân bón đồng nhất, không có hàm lượng phốt pho. Urê methylene được bổ sung sẽ cung cấp các dinh dưỡng một cách chậm và dần dần, đồng thời giảm thiểu các nguy cơ tritrate thấm sâu và chảy mất. Phân bón SRF 19-0-19 cung cấp một lượng nito và kali bằng nhau để giúp các cây trồng cứng cáp hơn và chống lại các căng thẳng. Download SRF 19-0-19 MSDS

WP_20141005_008

SRF 12-0-24SRF 12-0-24

SRF 12-0-24 is a homogenous particle fertilizer, designed to provide uniform nutrient release distribution. The methylene urea provides a gradual and consistent nutrient release for up to 16 weeks and reduces the risk of nitrate leaching and runoff. The added nitrogen provides efficient potassium uptake. Download SRF 12-0-24 MSDS

SRF 12-0-24 là phân bón hỗn hợp dạng hạt, được thiết kế để cung cấp chất dinh dưỡng đồng đều. Urê methylene cung cấp chất dinh dưỡng đều và ổn định trong 16 tuần đồng thời giảm nguy cơ rửa trôi. Nitơ được bổ sung giúp hấp phụ Kali một cách hiệu quả. Download SRF 12-0-24 MSDS

Perk 4 – 0 – 14 + 10% Fe

Perk 4 – 0 – 14 + 10% FePerk 4 – 0 – 14 + 10% Fe

Perk 4-0-14 will not over stimulate growth. The 10% slow release iron provides long term colour without excessive growth. The methylene urea provides extra longevity and gives the product a low salt index. The combination of manganese, iron and potassium make this an ideal autumn and winter turf hardening formulation – Download Perk 4 – 0 – 14 + 10% Fe MSDS

Perk 4-0-14 không kích thích tăng trưởng nhanh. 10% sắt nhả chậm giúp màu sắc kéo dài mà không làm phát triển quá mức. Urê methylene kéo dài hiệu lực và giảm chỉ số muối của sản phẩm xuống thấp. Sự kết hợp của mangan, sắt và kali là một công thức lý tưởng dành cho mùa thu và mùa đông – Download MSDS