Untitled-1

Fusion Granular
Fusion Granular

Fusion Granular is a mix of iron, magnesium, zinc, copper and boron. All of the nutrients

are complexed with natural carbohydrate and sugars, ensuring that the micronutrients are

in their most easily assimilated form. Fusion Granular has been designed to provide

minimal initial water solubility, with more nutrients being released during the 12 week

period.

Download Fusion Granular MSDS

  • For use on managed fine turf
  • Excellent source of slow release iron
  • Provides truly long lasting release of micronutrients

Approximate Longevity: 8-12 weeks

SGN 100

Cutting Height: >2mm

Trace Elements: 20% Fe, 8% Mn, 5% MgO, 1.5% Zn, 0.5% Cu, 0.45% Bo

Pack size: 20 Kg

Coverage: 1,000 – 2,000 m2

Application Rate: 10-20 g/m2

Phân bón Fusion Granular là sợ kết hợp giữa sắt, magiê, kẽm, đồng và boron. Tất cả các dinh dưỡng được tổ hợp với cacbonhydrate tự nhiên và đường, để đảm bảo các vi chất ở dạng dễ hấp thụ nhất. Fusion Granular được thiết kế để được hòa tan trong một lượng nước thấp nhất, với nhiều chất dinh dưỡng được phân giải chậm trong 12 tuần

Download Fusion Granular MSDS

  • Sử dụng cho sân chất lượng cao
  • Nguồn sắt phân giải chậm tuyệt hảo
  • Cung cấp chậm và đầy đủ các vi chất lâu dài

Hiệu lực ước tính: 8-12 tuần
Cỡ hạt 100
Chiều cao cắt: > 2mm
Các yếu tố vi lượng: 20% Fe, Mn 8%, 5% MgO, Zn 1,5%, 0,5% Cu, 0,45% Bo
Quy cách đóng bao: 20 Kg
Diện tích dùng: 1.000 -2.000 m2
Lượng dùng: 10-20g/m2