WP_20141005_008

SRF 12-0-24SRF 12-0-24

SRF 12-0-24 is a homogenous particle fertilizer, designed to provide uniform nutrient release distribution. The methylene urea provides a gradual and consistent nutrient release for up to 16 weeks and reduces the risk of nitrate leaching and runoff. The added nitrogen provides efficient potassium uptake.

Download SRF 12-0-24 MSDS

 • Designed for use on greens and tees
 • Phosphorous free
 • Low salt content reduces potential of phytotoxicity
 • High potassium levels provide drought tolerance

Specification

 • Approximate Longevity: 8-12 weeks
 • SGN 100
 • Cutting Height: >2mm
 • Nitrogen Source: 17% urea, 75%MU, 8% ammonium
 • Guaranteed Analysis: 12-0-24
 • Coverage: 500-1.000 m2
 • Application Rate: 20-40 g/m2

SRF 12-0-24 là phân bón hỗn hợp dạng hạt, được thiết kế để cung cấp chất dinh dưỡng đồng đều. Urê methylene cung cấp chất dinh dưỡng đều và ổn định trong 16 tuần đồng thời giảm nguy cơ rửa trôi. Nitơ được bổ sung giúp hấp phụ Kali một cách hiệu quả.

Download SRF 12-0-24 MSDS

 • Sử dụng cho green và tee
 • Không lân
 • Hàm lượng muối thấp giảm nguy cơ gây độc
 • Nồng độ kali cao tăng khả năng chịu hạn

Đặc tả kỹ thuật

 • Hiệu lực ước tính: 8-12 tuần
 • Cỡ hạt: 100
 • Chiều cao cắt: > 2mm
 • Nitơ nguồn: 17% urê, 75% MU, 8% amôn
 • Chỉ tiêu cam kết: 12-0-24
 • Diện tích dùng: 500 -1.000 m2
 • Lượng dùng: 20-40g/m2