SRF 19-0-19

SRF 19 – 0 – 19SRF 19 – 0 – 19

SRF 19-0-19 is a phosphorous free, homogenous fertilizer. The added methylene urea provides a slow and gradual nutrient release, whilst minimizing the risk of nitrate leaching and runoff. The SRF 19-0-19 provides equal amounts of nitrogen and potassium to help toughen the plant against stresses. Download SRF 19-0-19 MSDS

 • For use on greens and tees
 • Improves drought tolerance and disease resistance
 • Low salt content reduces potential for phytotoxicity
 • Improves wear tolerance

Specification

 • Approximate longevity: 8-12 weeks
 • SGN: 100
 • Cutting Height: >2mm
 • Nitrogen Source: 17% urea, 73% MU, 10% ammonium
 • Guaranteed Analysis: 19-0-19
 • Pack size: 20kg
 • Coverage: 500-1,000 m2
 • Application Rate: 20-40g/m2

SRF 19-0-19 là loại phân bón đồng nhất, không có hàm lượng phốt pho. Urê methylene được bổ sung sẽ cung cấp các dinh dưỡng một cách chậm và dần dần, đồng thời giảm thiểu các nguy cơ tritrate thấm sâu và chảy mất. Phân bón SRF 19-0-19 cung cấp một lượng nito và kali bằng nhau để giúp các cây trồng cứng cáp hơn và chống lại các căng thẳng. Download SRF 19-0-19 MSDS

 • Sử dụng cho green và tee
 • Cải thiện khả năng chịu hạn hán và bệnh hại
 • Lượng muối thấp làm giảm nguy cơ gây độc
 • Tăng khả năng chịu giẫm đạp cho cỏ

Đặc tả kỹ thuật

 • Hiệu lực ước tính: 8-12 weeks
 • Cỡ hạt: 100
 • Chiều cao cắt: >2mm
 • Nitơ nguồn: 17% urea, 73% MU, 10% amôn
 • Chỉ tiêu cam kết: 19-0-19
 • Quy cách đóng bao: 20kg
 • Diện tích dùng: 500 -1.000 m2
 • Lượng dùng: 20-40g/m2