indigrow 1

Vitalize 16-5-16 + 2% MgO
Vitalize 16-5-16 + 2% MgO

Vitalize 16-5-16 has been developed to have a NPK analysis that provides an acidifying

response. Vitalize 16-5-16 has added magnesium to improve plant stress relief during the

main growing season. The technological formulation also provides quick green up as well as

slow release technology for added longevity.

Download Vitalize 16-5-16 MSDS

  • Good cool temperature response
  • Improved plant stress control
  • Added magnesium for improved stress relief
  • Quick breakdown of granules with moisture

Approximate longevity: 4-6 weeks

SGN: 100

Cutting Height: >2mm

Nitrogen Source: 53% urea, 47% ammonium

Trace Elements: 2% MgO

Guaranteed Analysis: 16.5.16

Pack size: 20kg

Coverage 500-1,000 m2

Application Rate: 20-40g/m2

Vitalize 16-5-16 được xây dựng để có đặc điểm chống chua. Vitalize 16-5-16 được bổ sung magiê nhằm cải thiện khả năng chịu đựng trong mùa hè. Công thức mang tính công nghệ cao giúp nhanh xanh và thời gian kéo dài.

Download Vitalize 16-5-16 MSDS

  • Thích hợp với nhiệt độ thấp
  • Cải thiện khả năng thích ứng cho cây trồng
  • Bổ sung magiê tăng sức đề kháng
  • Hạt tan chảy nhanh trong đất ẩm

Hiệu lực ước tính: 4-6 weeks

Cỡ hạt: 100

Chiều cao cắt: >2mm

Nitơ nguồn: 53% urê, 47% amôn

Vi lượng: 2% MgO

Chỉ tiêu cam kết: 16.5.16

Quy cách đóng bao: 20kg

Diện tích dùng: 500 -1.000 m2

Lượng dùng: 20-40g/m2