Dolomate

Dolomate

  • Thành phần:
    CaO ≥ 28%
    MgO ≥ 17%
    Lượng dùng: 20-30gram/m2